NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura në zbatim të Ligjit nr. 81/2017 “Për zonat e Mbrojtura”, Ligjit nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, VKM-së nr. 102, datë 04.02.2015 “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura e të Administratës Rajonale të Zonave të Mbrojtura”, Urdhrit nr. 188, datë 15.11.2022 “Për disa ndryshime në urdhrin nr. 26, datë 03.02.2020 të Kryeministrit “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Zonavetë Mbrojtura dhe Administratave Rajonale të Zonave të Mbrojtura”, të ndryshuar, shpall 3 (tre) pozicione pune, në Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura dhe në Administratën e Zonave të Mbrojtura Kukës, me kërkesat si më poshtë:

Thirrje për aplikim ” Sekretar “

Thirrje për aplikim ” Sanitar “

Thirrje për aplikim ” Operator “

Previous NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

NA NDIQNI

Facebook: Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura
Instagram: @akzmalbania
Twitter: @akzmalbania

NA KONTAKTONI

E-mail: Info@akzm.gov.al
Adresa: Bulevardi “Dëshmoret e Kombit” Nr.1,1001,Tirane
Orari
E hënë – E enjte 08:00 – 16:30
E Premte 08:00 – 14:00

MINISTRIA E TURIZMIT DHE E MJEDISIT

ZBULO MË SHUMË PËR AKZM