Njoftim për vend të lirë pune

 

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura në zbatim të Ligjit nr. 81/2017 “Për zonat e Mbrojtura”,
Ligjit nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, VKM-së nr.
102, datë 04.02.2015 “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e të funksionimit të Agjencisë
Kombëtare të Zonave të Mbrojtura e të Administratës Rajonale të Zonave të Mbrojtura”, të Urdhrit të
Kryeministrit Nr.188, datë 15.11.2022 “Disa ndryshime në urdhërin nr. 26, datë 03.02.2020, të
Kryeministrit “Për miratimin e Strukturës dhe të Organikës së Agjencisë Kombëtare të Zonave të
Mbrojtura dhe Administratës Rajonale të Zonave të Mbrojtura”, shpall 2 (dy) vende të lira pune, në
Administratën e Zonave të Mbrojtura Tiranë, Roje Mjedisore, Specialist Menaxhimi.

Njoftim për vend të lirë pune

Përshkrimi i punës për Specialist Menaxhimi

Përshkrimi i punës për Roje Mjedisore

Shkresa zyrtare

Previous Vijon bashkëpunimi i shkëlqyer midis Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura dhe Prespa Ohrid Nature Trust – PONT

NA NDIQNI

Facebook: Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura
Instagram: @akzmalbania
Twitter: @akzmalbania

NA KONTAKTONI

E-mail: Info@akzm.gov.al
Adresa: Bulevardi “Dëshmoret e Kombit” Nr.1,1001,Tirane
Orari
E hënë – E enjte 08:00 – 16:30
E Premte 08:00 – 14:00

MINISTRIA E TURIZMIT DHE E MJEDISIT

ZBULO MË SHUMË PËR AKZM