Akte nënligjore

• Vendimi Nr.557, datë: 29.07.2022, “Për shpalljen e ekosistemit natyror detar bregdetar te Gjirit të Porto Palermos, Park Natyror Kategoria IV.

• Vendimi Nr. 694, datë 26.10.2022 “Për ndryshimin e statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemit natyror/ligatinor “Pishë Poro–Nartë” nga “Rezervat Natyror i Menaxhuar” në “Peizazh i Mbrojtur” dhe heqjen e statusit “Zonë e Mbrojtur” të sipërfaqes së pakësuar”.

• Vendimi Nr. 60, datë 26.1.2022, “Për shpalljen e ekosistemeve natyrore rezervat natyror i menaxhuar/park natyror (kategoria IV), si dhe miratimin e ndryshimit të statusit e të sipërfaqeve ekzistuese të zonave të mbrojtura mjedisore, që i përkasin kësaj kategorie”.

• Vendimi Nr. 59, datë 26.01.2022, “Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore park kombëtar (kategoria II) të zonave të mbrojtura mjedisore.

• Udhëzim Nr.01, datë 10.02.2021, “Për rregullat e përdorimit dhe të gëzimit të shërbimeve që ofron zona e mbrojtur mjedisore dhe pagimin e çmimeve për to”.

• Vendimi Nr.127, datë 13.02.2020, “Për kriteret e rregullat dhe për lejimin e veprimtarisë për mbledhjen, aksesin dhe përdorimin e materialeve dhe të mostrave nga mjediset e zonave të mbrojtura”.

• Vendimi Nr. 128, datë 13.02.2020, “Për caktimin e vlerës së dëmit të shkaktuar në zonat e mbrojtura mjedisore, mbledhjes dhe administrimit të saj”.

• Vendim Nr. 102, datë 4.2.2015 “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e të funksionimit të agjencisë kombëtare të zonave të mbrojtura dhe të administratave rajonale të zonave të mbrojtura”.

• Vendim Nr. 382, datë 25.5.2016, “Për disa shtesa në vendimin nr. 102, datë 4.2.2015, të këshillit të ministrave, “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e të funksionimit të agjencisë kombëtare të zonave të mbrojtura dhe të administratave rajonale të zonave të mbrojtura”.

• Vendim Nr. 593, datë 9.10.2018, “Për përbërjen, funksionet, detyrat dhe përgjegjësitë e komiteteve të menaxhimit të zonave të mbrojtura mjedisore”.

• Vendim Nr. 57, datë 6.2.2019 “Për kriteret dhe mënyrën e zonimit të territorit të një zone të mbrojtur mjedisore”.

• Vendim Nr. 302, datë 10.5.2019, “Për kriteret e ushtrimit, të miratimit e monitorimit të veprimtarive kërkimore-shkencore në zonat e mbrojtura mjedisore”.

• Vendim Nr. 303, datë 10.5.2019, “Për miratimin e listës së rishikuar, të përditësuar, të monumenteve të natyrës shqiptare”.

• Vendim Nr. 369, datë 29.5.2019, “Për miratimin e rregullave për shpalljen e zonave të veçanta të ruajtjes”.

• Vendim Nr. 414, datë 19.6.2019, “Për rregullat, kriteret dhe procedurat për përdorimin e shpellave për qëllime turistike”.

• Vendim Nr. 636, datë 25.9.2019, “Për miratimin e kritereve dhe të procedurave të shpalljes dhe administrimit të parqeve natyrore bashkiake”

• Vendim Nr. 689, datë 23.10.2019, “Për miratimin e kritereve dhe të procedurave të shpalljes së kurorës së gjelbër dhe përcaktimin e rregullave e të përgjegjësive në lidhje me administrimin, mbrojtjen dhe ruajtjen e saj”.

• Vendim Nr. 593, datë 9.10.2018, “Për përbërjen, funksionet, detyrat dhe përgjegjësitë e komiteteve të menaxhimit të zonave të mbrojtura mjedisore”.

• Vendim Nr. 154, datë 13.03.2023, “Për shpalljen e Habitatit të Tulipanit Shqiptar, Monument Natyre”.

• Vendim Nr. 155, datë 13.3.2023, “Për shpalljen e ekosistemit natyror të lumit Vjosa “Park Kombëtar”, kategoria II”.

• Vendim Nr. 1156, datë 24.12.2020, “Për përcaktimin e të ardhurave të gjeneruara nga tarifat që paguhen në zonat e mbrojtura, të masës dhe kritereve të përdorimit të tyre”.

 

NA NDIQNI

Facebook: Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura
Instagram: @akzmalbania
Twitter: @akzmalbania

NA KONTAKTONI

E-mail: Info@akzm.gov.al
Adresa: Bulevardi “Dëshmoret e Kombit” Nr.1,1001,Tirane
Orari
E hënë – E enjte 08:00 – 16:30
E Premte 08:00 – 14:00

MINISTRIA E TURIZMIT DHE E MJEDISIT

ZBULO MË SHUMË PËR AKZM