Njoftime

Drejt një Axhende më të gjelbër për Ballkanin Perëndimor

BDTF%20SEE_Towards%20a%20Greener%20Agenda%20for%20the%20Western%20Balkans%20FINAL%20Albania-alb

shkarko    english

Second Call WEPSD-2020 Tirana

Të nderuar anëtarë të Komitetit Organizativ të WEPSD-2020,
Ju lutemi informohuni që grupi kryesor i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ka përgatitur Thirrjen e Dytë, ku ka disa azhurnime:
 
1. Projekti GEF-ADRIATIC është ndër bashkëpunëtorët dhe organet financuese të ngjarjes.
2. Një temë e re (Planifikimi Hapësinor Detar) është shtuar në listën e temave të konferencës siç propozohet nga partnerët GEF-Adriatic.
3. Afati për Abstraktet shtyhet nga 15 korriku në 30 korrik 2020.

First Call WEPSD-2020 Tirana

FIRST%20CALL%20WEPSD-2020%20Tirana%2C%20%20Albania.11.06.20

shkarko

Furthermore, for a better and more convenient management of the review of abstracts submitted, the authors are invited to submit the abstract until 15th of July 2020 at: https://easychair.org/conferences/?conf=wepsd2020

For the submission, it is necessary to open an account on the Easy Chair site. Alternatively, the abstract should be sent to conferences@akad.gov.al and anriberberi@gmail.com with the subject line starting with “WEPSD-2020”

 

Njoftim për shtyp

Metodologjia e vlerësimit e DestiMED, aplikohet për herë të parë në paketat e ekoturizmit në Shqipëri.

Falë projektit DestiMED të financuar nga Interreg-MED, zonat e mbrojtura të veriut dhe jugut kanë mundur të matin dhe menaxhojnë Gjurmën Ekologjike të paketave të tyre ekoturistike. Rezultatet tregojnë se ushqimi është kontribuesi më i lartë dhe përbërësi kryesor për të rregulluar ndikimin ekologjik në të gjitha paketat. Duke marrë si hap të parë metodologjinë e sugjeruar nga Rrjeti Botëror i Gjurmës Ekologjike, partnerët e projektit DestiMED e përshtatën këtë metodologji për të vlerësuar ndikimin në mjedis të paketave pilot. Zbatimi i kësaj metodologjie ka mundësuar që 13 zona të mbrojtura në Mesdhe të vlerësojnë dhe të ndërmarrin hapa konkretë për të menaxhuar Gjurmën Ekologjike të paketave të tyre duke marrë parasysh përbërës specifikë siç janë ushqimi, akomodimi, transporti dhe aktivitetet. Rezultatet nga faza e monitorimit tregojnë që ushqimi dhe pijet kanë ndikimin më të madh ekologjik, veçanërisht në ato paketa të cilat ofrojnë sasi të mëdha të peshkut dhe produkteve të mishit.
“Metodologjia e gjurmës ekologjike e DestiMED ka ndihmuar si zonat e mbrojtura ashtu edhe operatorët në zonat e mbrojtura të veriut dhe jugut, të kuptojnë se në cilat pjesë paketat  unksionojnë më së miri dhe ku ka vend për përmirësime. Ushqimi rezulton të jetë përbërsi kryesor që ka ndikimin më të madh në rregullimin e gjurmës ekologjike të paketave ekoturistike. Për më tepër, janë identifikuar mundësi të reja dhe alternativa të biznesit, të cilat na shtyjnë drejt një zhvillimi lokal më të qëndrueshëm “, shpjegon Znj. Jula Selmani, Koordinatore Kombëtare e DestiMED.
Duke bërë zgjedhje më të informuara dhe duke promovuar praktikat më të mira për turizëm dhe rekreacion, zonat e mbrojtura kanë arritur të adresojnë ndikimin ekologjik të paketave të tyre duke përmirësuar cilësinë e shërbimeve të ofruara për turistët.
Duke vijuar me promovimin e shembujve të suksesshëm, një mjet falas online do të bëjë që kjo metodologji të jetë e zbatueshme për të gjitha zonat e mbrojtura në rajonin e Mesdheut të cilët janë të gatshme të krijojnë dhe testojnë paketat e tyre të ekoturizmit. Këtë mund ta gjeni në lidhjen më poshtë:
https://www.meetnetwork.org/calculator
Ndërsa kjo metodologji vazhdon të jetë në përmirësim e sipër, shembuj të tjerë të ardhshëm të metodologjisë së matjes së gjurmës ekologjike nga DestiMED do të marrin në konsideratë destinacionet e turizmit përtej zonave të mbrojtura, si dhe tipologjive të tjera të turizmit.

Ky mjet llogaritës i gjurmës ekologjike të paketave ekoturistike do të prezantohet në Romë në 22-23 Tetor 2019, kur rezultatet kryesore të projektit DestiMED do të prezantohen në konferencën finale të tij në prani të të gjithë partnerëve: Rajoni Lazio, Shoqata Federparchi në Itali (partneri kryesor), Rrjeti MedPAN në Francë, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura (AKZM) në Shqipëri, WWF Adria në Kroaci, WWF Mediterranean dhe IUCN Med.

  

Vija bregdetare me rërë shqiptare eksplorohet plotësisht për breshkat e detit!

Më tepër

 

Aksioni për Bunën: Thirrje për propozime

 

Partnerët e projektit “Living Buna” po ftojnë banorët e interesuar të Peizazhit të Mbrojtur të Lumit Buna Velipojë për të dorëzuar idetë e tyre për financimin e projekteve që do të jenë të dobishme për zhvillimin socio-ekonomik dhe restaurimin e ekosistemit të kësaj zone. Qëllimi përfundimtar i Thirrjes është të kontribuojë në ruajtjen afatgjatë të specieve dhe habitateve në këtë zonë të mbrojtur, duke mbështetur  aksione konkrete në terren. Thirrja mbyllet më 23 Shtator 2019 (14:30 CET).

 

Idetë duhet të lidhen me një (ose disa) nga prioritetet tematike të identifikuara:

 

  1. Restaurimi i habitateve bregdetare (aktivitetet e mundshme mund të përfshijnë pyllëzimin e pyjeve buzë lumenjve, të degraduara dhe të fragmentuara; restaurimin e zonave të dunave të rërës ose habitatet e tjera me rëndësi ose inventarin e zonave / habitateve bregdetare të pasura dhe të rrezikuara të biodiversitetit);
  2. Skemat stimuluese agro-mjedisore (si një shembull mund të përqendrohen në kontejnerët miqësore me mjedisin për plehrat organike; mbrojtjen e habitateve brenda tokës bujqësore; përmirësimin e sistemeve të ujitjes; kultivimin dhe korrjen e qëndrueshme të bimëve mjekësore vendase; përmirësimin e cilësisë së ujit ose aktivitetet edukative);
  3. Turizmi i qëndrueshëm dhe zhvillimi i infrastrukturës (projektet mund të propozojnë zhvillimin e shtigjeve tematike eko-miqësore për ecje, promovimin e habitateve dhe specieve më të rëndësishme të zonës, zhvillimin e ofertave të qëndrueshme të eko-turizmit, përmirësimin e menaxhimit të mbeturinave ose aktivitetet edukative, ndër të tjera); dhe
  4. Peshkimi i qëndrueshëm (aktivitetet e mundshme mund të përfshijnë krijimin e fermave eko-miqësore të peshkut; mbështetjen e objekteve të qëndrueshme për kultivimin e peshkut ose aktivitete tradicionale dhe eko-miqësore të peshkimit).

 

Projektet duhet të zgjasin minimumi 3 dhe maksimumi 8 muaj, dhe mundësisht të përfshijnë komunitetet lokale dhe të synojnë ruajtjen e vlerave ekologjike dhe kulturore të Peizazhit të Mbrojtur të Lumit Buna -Velipojë, duke mundësuar përdorimin e qëndrueshëm të shërbimeve të  ekosistemeve.

 

Kush mund të aplikojë?

OJQ-të, Organizatat e Shoqërisë Civile, Universiteti dhe komunitetet lokale që ndodhen në Peizazhin e Mbrojtur të Lumit Buna-Velipojë (PMLBV) i cili shtrihet në Bashkinë e Shkodrës në Shqipërinë veriperëndimore. Organizatat e regjistruara jashtë kësaj zone të mbrojtur mund të aplikojnë vetëm në koalicion me vendasit.

Kur?

Thirrja është e hapur nga data 21 Gusht deri në 23 Shtator 2019. (14:30 CET)

 

Si?

Propozimet mund të dorëzohen:

  1. a) në mënyrë elektronike tek adresa e elektronike e INCA-s; info@inca-al.org

ose

  1. b) në formën e kopjeve të shtypura në AdZM, Shkodër – (ish-instituti i misrit dhe orizit – Lagjia Dobraç, Shkodër – Autostrada Shkodër – Hani i Hotit).

 

Nëse jeni të interesuar të aplikoni, ju lut