Projekte

PHAROS4MPAs Ekonomitë Blu dhe Mbrojtja Detare: Mbrojtja e ZMD të Mesdheut në mënyrë që të arrihet Statusi Mjedisor i Mirë

PHAROS4MPAs Ekonomitë Blu dhe Mbrojtja Detare: Mbrojtja e ZMD të Mesdheut në mënyrë që të arrihet Statusi Mjedisor i Mirë Nga njëra anë, tendenca aktuale e "zhvillimit të kaltër" në Detin Mesdhe po përshpejtohet dhe së shpejti do të kemi një ritëm të paqëndrueshëm. Në anën tjetër, zonat e mbrojtura detare (MPA), të përcaktuara posaçërisht për të mbrojtur ekosistemet detare, proceset, habitatet dhe speciet, përfaqësojnë sot 7.14% të basenit të…

"Ruajtja e Ago-biodiversitetit në Shqipërinë rurale"(CABRA)

"Ruajtja e Ago-biodiversitetit në Shqipërinë rurale"(CABRA)    Financuar:           Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ) Rajoni i projektit:             Alpet Veriore, Shqipëri Kohëzgjatja:                       2012-2017   Financuar nga Ministria per Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim dhe zbatuar nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, projekti "Ruajtja e Ago-biodiversitetit në Shqipërinë rurale"(CABRA) synon të ndalë humbjen e biodiversitetit dhe të rrisë larminë e specieve vendase të kafshëve e bimëve. Që kjo…

Mbrojtja, Përmirësimi dhe Menaxhimi i Integruar i Mjedisit Detar dhe i Burimeve Ndërkufitare ECOSEA

Titulli:                         Mbrojtja, Përmirësimi dhe Menaxhimi i Integruar i Mjedisit Detar dhe i Burimeve Ndërkufitare ECOSEA Financuesi:                  Bashkimi Evropian - IPA Adriatic Kohëzgjatja:                2012-2015 Zona e zbatimit:          Zonat bregdetare, detare dhe ndërkufitare   Aktivitetet kryesore: Përmirësimi i ekosistemeve detare dhe bregdetare duke propozuar modele për një menaxhim të koordinuar të peshkimit, me aktivitete direkte për të përmirësuar qëndrueshmërinë e peshkimit dhe forcimin e biodiversitetit detar. Përpilimi i raportit…

Profili sektorial në Mjedis dhe në Ndryshimet Klimatike-IPA 2013

Titulli:        Profili sektorial në Mjedis dhe në Ndryshimet Klimatike-IPA 2013     Financuesi:                  Bashkimi Evropian Kohëzgjatja:                2015-2017 Zona e zbatimit:          Shtrirja në të gjithë vendin   Aktivitetet kryesore: Përmbushja e udhëzimeve të UNFCCC dhe rregullores së BE për ndryshimet klimatike. dhe afrimi i legjislacionit shqiptar me atë Evropian. Mbrojtja e mjedisit; forcimi i mbrojtjes së mjedisit përmes krijimit të ZM. Menaxhimi i mbetjeve; përgatitja e…

Forcimi i Kapaciteteve kombëtare në mbrojtjen e Natyrës - përgatitja për rrjetin Natura 2000

Titulli:                       Forcimi i Kapaciteteve kombëtare në mbrojtjen e Natyrës - përgatitja për rrjetin Natura 2000 Financuesi:                  MAECI/DGCS Kohëzgjatja:                40 muaj Zona e zbatimit:          Zonat e mbrojtura   Aktivitetet kryesore: Vlerësimi i gjendjes së ZM dhe sistemit kombëtar të ZM. Implementimi i Planit të Menaxhimit të ZM. Përgatitja e listës paraprake të vendeve NATURA 2000 në Shqipëri.

Themelimi i Sistemit Informatik te Monitorimit dhe Menaxhimit Mjedisor në linjë me Raportimin Global

Titulli:                         Themelimi i Sistemit Informatik te Monitorimit dhe Menaxhimit Mjedisor në linjë me Raportimin Global   Financuesi:                  GEF Kohëzgjatja:                2015-2019 Zona e zbatimit:          Në të gjithë vendin       Aktivitetet kryesore: Kërkimi dhe zhvillimi i rekomandimeve për mënyrën më të mirë të mundësimit të informacionit për banorët brenda apo rreth ZM, duke marre parasysh diferencat gjinore në punësim dhe pjesëmarrje civile. Draft rekomandime për grumbullimin e të…

Përmirësimi i mbulimit dhe efikasitetit të menaxhimit të zonave të mbrojtura detare dhe bregdetare

Titulli:                      Përmirësimi i mbulimit dhe efikasitetit të menaxhimit të zonave të mbrojtura detare dhe bregdetare     Financuesi:                  GEF/UNDP, MM Kohëzgjatja:                2011-2016 Zona e zbatimit:          Rrjeti i zonave të mbrojtura detare dhe bregdetare       Aktivitetet kryesore: Përgatitja e planit strategjik për zonat detare dhe bregdetare duke u fokusuar në zgjerimin e tyre, me një vizion 10 vjecar.…

Parku Biosferik Ndërkufitar i Prespës – Mbështetje PK Prespa

Titulli:             Parku Biosferik Ndërkufitar i Prespës – Mbështetje PK Prespa Financuesi:                  Qeveria Gjermane, Banka KfË Kohëzgjatja:                2011-2015 Zona e zbatimit:          Rajoni i Prespës   Aktivitetet kryesore: Menaxhimi i masave mbrojtëse si dhe forcimin e kapaciteteve të administratës së parkut Menaxhimi i Qëndrueshëm të Pyjeve dhe Kullotave Rritja e ndërgjegjësimit dhe përfshirja e komunitetit Integrimi në Konceptin e Biosferës dhe koordinimi me programet e tjera në rajonin e përfshirë.

Drejt forcimit te qeverisjes të trashëgimisë së përbashkët natyrore dhe kulturore ndërkufitare të rajonit të liqenit të Ohrit

Titulli:                        Drejt forcimit te qeverisjes të trashëgimnisë së përbashkët natyrore dhe kulturore ndërkufitare të rajonit të liqenit të Ohrit   Financuesi:                  Bashkimi Evropian, MM Kohëzgjatja:                2014-2017 Zona e zbatimit:          Rajoni i liqenit të Ohrit   Aktivitetet kryesore:   Forcimi i platformës së bashkëpunimit Ndërkufitar për Liqenin e Ohrit dhe rritja e mundësive për zhvillimin e  turizmit. Realizimi i procesit…

Ruajtja dhe Përdorimi i Qëndrueshëm i Biodiversitetit në Liqenet e Prespës, Ohrit dhe Shkodrës

        Titulli:                        Ruajtja dhe Përdorimi i Qëndrueshëm i Biodiversitetit në Liqenet e Prespës, Ohrit dhe Shkodres   Financuar:                              Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ) Rajoni i projektit:                    Shqipëri, Maqedoni, Mal i Zi Kohëzgjatja:          …

Projekti i Shërbimeve Mjedisore

Titulli:             Projekti i Shërbimeve Mjedisore Financuesi:                  IBRD, GEF, SIDA, MM Kohëzgjatja:                2015-2019 Zona e zbatimit:          Zona të prirura ndaj erozionit në pjesën rurale dhe malore të vendit   Aktivitetet kryesore: Përditësimi i Inventarit Kombëtar të Pyjeve me të dhëna se si ka ndryshuar mbulimi dhe volumi i pyjeve, gjatë periudhës së përcaktuar për ndërhyrje. Mbështetje për planifikimin e menaxhimit të pyjeve, si pyje prodhuese të menaxhuara nga shteti (duke përjashtuar…

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay