Nr. Rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Statusi i kërkesës Tarifa
1 21.1.2018 Kerkese per Informacion dhe Ankese AKZM-se 3.2.2018 I përfunduar Nuk ka
2 28.5.2018 Masat e ISHMPU-se për dëmtimin e florës dhe faunës nga ndërtimet 31.05.2018 I përfunduar Nuk ka
3 22.11.2018 Nje informazion mbi shtrirjen e monumentit te natyres Mocalet e Graboves. 5.12.2018 I përfunduar Nuk ka
4 6.11.2018 Cilët janë subjektet me të cilët Agjencia Juaj ka lidhur kontrata për mirëmbajtjen dhe përdorimin e Lagunës së Kune Vainit, Karavastasë, Nartës 27.11.2018 I përfunduar Nuk ka
5 26.12.2018 Në cilin nivel është ndotja në Lumin e Gjanicës? 27.12.2018 I përfunduar Nuk ka
6 30.5.2018 Kërkesë për Informacion mbi HEC-et “Slabinja 2” 9.6.2018 I përfunduar Nuk ka