WIMS

Sistemi i monitorimit të faunës së egër është një sistem për hedhjen dhe menaxhimin e të dhënave online. Ky sistem i vjen në ndihmë stafit të administratës së zonave të mbrojtura për grumbullimin e të dhënave gjatë patrullimit si dhe raportimet periodike.