Natural monument

Fir of Sotira

  Fir of Sotira Located in the district of Gjirokastra. Current size by is 1,740.00 ha.Position in the south of the country and away from the national highway makes it a fairly quiet, with high biodiversity in terms of habitat. It presents considerable scientific and eco - touristic values. Accompaniment of Junglo - Plantanetum orientalis, coupled with the presence of monogyna Crataegus species, Rubus ulmifolius, Sanguisorba minor etc is protected.…

Vlashaj

Vlashaj Situated in District of Dibra. Current size by is 50.00 ha.The area consists of forests of black pine ( Pinus nigra ) , associated with beech ( Fagus sylvatica ) , shparth ( Quercus frainetto ), oak ( Quercus pubescens ), white fir ( Abies alba ),  maple mountain (Acer pseudoplatanus ) service tree ( Sorbus graeca ) , wild willow ( Salix capraea ) etc . The situation…

Zheji

Zheji Located in the district of Gjirokastra. Current size by is 1,500.00 ha. Important are with natural values ​​, biological , scenic landscape and the potential for sustainable tourism development . Digital Geographic Borders: a) North: Quote 1776.0 m (4429063.75L/4454120.29V), follows the rodway path , quotes 637.0 m, 835.0 m, 760.0 m, 587.0 m (4432372.92L/4454491.61V);b East: Quote 587.0 m (4432372.92L/4454491.61V), pedestrian street , quotes 892.0 m, 1020.0 m, 1080.0 m, 1636.0…

Vlashaj

VlashajNdodhet në Qarkun e Dibrës dhe në rrethin e Dibrës. Sipëfaqja aktuale është 50.00 ha.Zona përbëhet nga pyjet e pishës së zezë (Pinus nigra), të shoqëruar me ah (Fagus sylvatica), shparth (Quercus frainetto), bungë (Quercus pubescens), bredhi i bardhë (Abies alba), panja e malit (Acer pseudoplatanus), vadhës (Sorbus graeca), shelgu i egër (Salix capraea) etj. Gjendja eshte e rende, thuajse i demtuar. Kufijtë e dixhitalizuar përfshijnë:a) Në Veri: Pika e takimit…

Bredhi i Sotirës

Bredhi i SotirësNdodhet në Qarkun e Gjirokastrës dhe në rrethin e Gjirokastrës. Sipëfaqja aktuale është 1,740.00 ha. Pozicioni në Jug të vendit dhe larg rrugës kombëtare e bën një vend mjaft të qetë, me biodiversitet të lartë nga pikpamja e habitateve dhe atë llojore. Prezanton vlera të konsiderueshme shkencore dhe eko-turistike. Shoqërimi i Junglo-Plantanetum orientalis, i shoqëruar me prezencen e llojeve Crataegus monogyna, Rubus ulmifolius, Sanguisorba minor etj është mjaft i…

Blue eye

Blue Eye is a very beautiful tourist place located in the village of Muzina in Delvina district, near the national road Delvin - Gjirokaster. It's a very scenic point where from a blue source comes a crystalline water. From the depth of the water source takes the blue color from the sun rays. It has been declared natural monument. Its shape is similar to the oval form of an eye, erupts from…

Contact

Address

Rruga: Norbert Jokl KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068