Reports and publications

Albania’s natural heritage

file:///C:/Users/kejdi/Desktop/FOLDERI%20GIZ%20PER%20UPLOAD%20NE%20AKZM/Albania’s%20natural%20heritage%20Alb/index.html

Introducing Protected Areas of Albania

Introducing Protected Areas of Albania March 19, 2017 Interested in protected areas? Want to learn what they are and which social, environmental and economic benefits they provide to people and communities worldwide? Who are the Albanian rangers? This booklet on Protected Areas of Albania will briefly answer your questions! Read through and get inspired to visit different Protected Areas of Albania. Discover their uniqueness and learn… … where is the…

Të njohim Zonat e Mbrojtura të Shqipërisë

Të njohim Zonat e Mbrojtura të Shqipërisë Je i interesuar rreth Zonave të Mbrojtura? Dëshiron ti njohësh dhe të mësosh se cilat janë përfitimet sociale, ekonomike dhe mjedisore që sjellin për njerëzit dhe komunitetet anembanë botës?  Cilët janë rejnxhërsat shqiptarë? Ky botim i Zonave të Mbrojtura të Shqipërisë u përgjigjet pyetjeve tuaja! Zbuloni veçoritë e tyre dhe mësoni…. ... ku rritet Delja Rudë? … rreth legjendës së Shkëmbit të Vajit.…

Buletini i AKZM-se, nr.I

http://akzm.gov.al/images/dokumente/Buletini_Akzm_4Gusht2016_fin.pdf

Raporte, manuale dhe botime

UDHËZIM PËR PROCESIN E STUDIMIT DHE TË SHPALLJES SË PARKUT NATYROR RAJONAL NË SHQIPËRI

Contact

Address

Rruga: Norbert Jokl KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068