Publikime

Manual për monitorimin dhe vlerësimin e specieve bimore

Bimët Endemike në Parkun Kombëtar, Prespë

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 59, datë 26.1.2022 Për miratimin e ndryshimit të statusit dhe të sipërfaqes së ekosistemeve natyrore park kombëta

PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TË STATUSIT DHE TË SIPËRFAQES SË EKOSISTEMEVE NATYRORE PARK KOMBËTAR (KATEGORIA II) TË ZONAVE TË MBROJTURA MJEDISORE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 35 e 36, të ligjit nr. 81/2017, “Për zonat e mbrojtura”, me propozimin e ministrit të Turizmit d

VENDIM Nr. 60, datë 26.1.2022 PËR SHPALLJEN E EKOSISTEMEVE NATYRORE REZERVAT NATYROR I MENAXHUAR/PARK NATYROR (KATEGORIA IV), SI DHE MIRATIMIN E NDR

VENDIM Nr. 60, datë 26.1.2022 PËR SHPALLJEN E EKOSISTEMEVE NATYRORE REZERVAT NATYROR I MENAXHUAR/PARK NATYROR (KATEGORIA IV), SI DHE MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TË STATUSIT E TË SIPËRFAQEVE EKZISTUESE TË ZONAVE TË MBROJTURA MJEDISORE, QË I PËRKASIN KËSAJ KATEGORIE Në mbështetje të nenit 100 të K

STUDIM PËR RIVLERËSIMIN E SISTEMIT TË RRJETIT TË ZONAVE TË MBROJTURA MJEDISORE NË SHQIPËRI (1990 – 2019)

Studimi “Vlerësimi i Sistemit të Zonave të Mbrojtura Mjedisore në Shqipëri” ka kaluar në disa etapa. Rezultatet e studimit janë publikuar në muajin Dhjetor të vitit 2019, që do të thotë se i gjithë procesi i studimit ka marrë më shumë se dy vite punë. Gjatë këtij procesi janë zhvilluar 44 takime e

GRANTI «MBËSHTETJE EKONOMIKE PËR PRESPËN»

GRANTI «MBËSHTETJE EKONOMIKE PËR PRESPËN»

Announcement of extension of the deadline date for submission of the bidding documents to May 30, 2022

Announcement of extension of the deadline date for submission of the bidding documents to May 30, 2022 ______________________________________________________________________ Project: Transboundary Biosphere Reserve Prespa Project, Phase 2 Date: 06.05.2022 RFQ No: BMZ-NCB-W-5 Assignment: “Cons