Parku Kombëtar Zall Gjocaj

Zall-Gjocaj

Emri i Zonës së Mbrojtur: PK-“Zall-Gjocaj”

Kategoria: Park-Kombëtar Kategoria (II)

Vendimi me të cilin është shpallur: me V.K.M nr.102 datë,15.01.1996

Sipërfaqja: Sipërfaqja: 140 ha

Vendndodhja: Qarku i Matit

Kordinatat:

V 4432694.22l  4620757.42v

L 4432559.64l 4619399.78v

J 4431570.05l 4618940.61v

P 4431752.13l 4619977.71v

Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion:

Rruga Peshkopi-Lurë      

Rruga Urakë-Zall-Gjocaj

Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës

Flora specifike:

Pishe, arrni, rrobull, shkurre

Fauna specifike:

Ariu, ujku, kaprolli, shqiponja, gjeli egër