Parku Kombëtar “Prespa”

Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar “Prespa”

Kategoria: Park Kombëtar (II)

Vendimi me të cilin është shpallur: Nr.80 dt 18.02.1999

Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: Sip. 27.750 Ha, Prespë, Qarku Korçë        

Kordinatat:

N  41°56’28”

S   40° 40’

E   21 °3’37”

Ë  20 °50’

  • Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion

Rruga auto Korçë-Pika e kalimit kufitar Goricë dhe Rruga nacionale Korçë  Bilisht. Degëzimi Fsh.Tren, Shpella e trenit, Prespa e Vogël

  • Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës

Flora:

Venja (Juniperus excelsa), (Centaurea prespana), (Viola eximia)

Fauna:

Dhia e egër e Ballkanit (Rupicapra r. balcanica).

Ariu i Murme (Ursus arctos)

Pelikani kacurel (Pelicanus Crispus)etj

  • Monumente natyre:

1-Venjat e Kallamasitrit

2-Zgavra e Zaverit

3-Dushqet e Manastirit Djellas

4-Ishulli I Maligradit

5-Guret e Mumjes

6-Shpella e Tren

  • Objekte kulturore, fetare, historike brenda zonës:

Kisha e Shën Marenes, Kallamas

Kisha e Shën Gjergjit Gollomboc,

Kisha e Shën Pjetrit Zaroshkë

Kisha e Shën Mërisë etj

  • Objekte në shërbim të komunitetit:

3 Qendrat e informacionit të P.K. Prespa

Shkolla e mesme Pustec dhe

Shkollat 9- vjeçare

1-Goricë e Vogël

2-Pustec

3-Rakickë

Restorante 10, nga këto 4 me shërbim hotelerie

Dy qendra shëndetësore dhe shërbim shëndetësor në çdo fshat