Parku Kombëtar “Butrinti”

Butrinti

Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar Butrint

Kategoria: II

Vendimi me të cilin është shpallur:

Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: Ndodhet në Qarkun e Vlorës dhe në rrethin e Sarandës. Sipëfaqja aktuale është 9,424.40 ha.

Kufijtë e dixhitalizuar përfshijnë:           

Në Veri: Kuota 88.0 m (4415620.70L/44582.76V), kuotat 168.6 m, 6.2 m, 1.6 m, 2.3 m, ndjek rrugën e Vurgut, kuotën 2.3 m, 116.0 m (Qenurja) (4420179.77L/4408566.59V);

Në Lindje: Kuiota 116.0 m (Qenurja) (4420179.77L/4408566.59V), ndjek rrugën këmbësore dhe kurrizin, kuotën 685.0 m, majën e Miletit (824.4 m), majën e Milles (695.0 m) (4421631.95L/4400001.99V);

Në Jug: Maja e Milles (695.0 m) (4421631.95L/4400001.99V), kuota 16.6 m, kanali i Shëndëllisë, kanali i Vrinës, lumi i Pavllës, kuotat 240.8 m, 213.1 m, kufiri shtetëror me Greqinë, kuotat 95.6 m, 28.7 m (4415068.82L/4395884.51V);

Në Perëndim: Kuota 28.7 m (4415068.82L/4395884.51V), vija bregdetare e detit Jon përfshi dhe ishujt e Ksamilit deri te kuota 88.0 m (4415620.70L/44582.76V).

Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion: Duke ndjekur rrugën Sarandë-Butrint.

Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës:Nën ujin detar takohet një faunë e florë mjaft e pasur, ku vlen të veçohet fanerogami (Halophyla stipulacea) dhe bivalvori (Pinna nobilis), lloje të mbrojtur nga konventat ku Shqipëria aderon. Liqeni i Butrintit ka probleme ekologjike, por është i rëndësishëm në mënyrë të veçantë për iktiofaunën/akuakulturen dhe avifaunën e tij, përfshi dhe liqenin e Rrëzës (Bufit), me të cilin komunikon në lindje. Brënda zonës ruhen njolla të pyllit tipik mesdhetar, mjaft i shprehur me ilqe (Quercus ilicis), rrënjë (Q. robur), vërri (Alnus glutinosa), vidh (Ulmus campestris), frashër (Fraxinus angustifolia) etj, të klasës Qurcio-Ilicis. Faunë e pasur veçanërisht në zvarranikë dhe insekte, mjaft lloje prej të cilëve janë lloje të mbrojtur.

Monumente natyre:

Pylli i Butrintit: Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Duke ndjekur rrugën automobilistike Sarandë-Butrint.

Liqeni i Rrëzës: Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Duke ndjekur rrugën automobilistike Sarandë-Butrint dhe më pas duke ndjekur rrugën këmbësore 400 m larg nga rruga automobilistike.

Burimet e kripura të Mullerit: Shkohet duke ndjekur rrugës këmbësore 700-750 m që lidhet me aksin Sorone-Konispol.

Ishujt e Ksamilit: Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Duke ndjekur rrugën automobilistike Sarandë-Ksamil dhe me anë të rrugës ujore me distancë pothuajse 150 m nga rruga auto(nacionale).

Kanali i Vivarit: Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Duke ndjekur rrugën automobilistike Sarandë-Butrint.

Objekte kulturore, fetare, historike brenda zonës: Qyteti antik I Butrintit