Parku kombëtar “Bredhi i Drenovës”

Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar “Bredhi i Drenovës”

Kategoria: Park Kombëtar (II)

Vendimi me të cilin është shpallur: Nr. 96, dt: 21.11.1966

Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: Sip. 13.80 ha, Bashkia Korce

Kordinatat:

Ndodhet në Jug-Lindje të qytetit të Korçës

Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion

Ruga nacionale Korçë-Kolonjë. Ndodhet ne Jug-Lindje te qytetit te Korces ne nje distance reth 6 km degezimi fshati Drenove

Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës

Ariu i murrem(Ursus arctos), Bredhi I bardhe, Lajthia e bute (Corylus avellana)

(Fagus Sylvatica)

Monumente natyre:

Guri i Capit

Objekte kulturore, fetare, historike brenda zonës:

1-Kisha e Shën Pjetrit

2-Kisha e Shën Ilias