Rrjet i Koordinatorëve kundër Korrupsionit

Rrjet i Koordinatorëve kundër Korrupsionit ka si mision hetimin, verifikimin dhe ndëshkimin e çdo rasti korruptiv, praktike abuzive ose arbitrare, të cilat cenojnë të drejtat ligjore të qytetarëve apo kufizojnë e mohojnë aksesin e tyre në shërbimet publike, kjo me qëllim minimizimin dhe luftimin e këtij fenomeni në institucionet e administratës publike pjesë e Rrjetit kundër Korrupsionit, si dhe ndëshkimin e dërgimin para organeve të procedimit penal të personave përgjegjës. Gjithashtu, ky rrjet nëpërmjet veprimtarisë së tij, synon të garantojë ndër të tjera forcimin e zbatueshmërisë së ligjit, rritjen e integritetit të administratës publike dhe garantimin e të drejtave të çdo qytetari në këtë drejtim. Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, e krijuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Vendimi. Nr. 102, datë 4.2.2015, ka për qëllim menaxhimin, mbrojtjen, zhvillimin, zgjerimin dhe funksionimin e sipërfaqeve të zonave të mbrojtura në vendin tonë. Parndalimi i fenomeneve korruptive dhe zbatimi ligjit në Menaxhimin dhe Administrimin e zonave të mbrojtura do të jenë shtylla kryesore dhe më e rëndësishme e punës së Rrjetit të Koordinatorëve kundër Korrupsionit, nëpërmjet Kordinatorit pranë AKZM, në përmbushje të misionit të tij ligjor.

Çdo shtetas shqiptarë apo i huaj, i cili vëren apo ndeshet me fenomene korruptive të kontaktojë menjëherë Kordinatorin e Rrjetit të Koordinatorëve kundër Korrupsionit, Z.Petrit IMERAJ, apo strukturën përgjegjëse kundër korrupsionit në Ministrinë e Drejtësisë. Nuk ka kompromis!

Kontakt: Petrit.Imeraj@drejtisia.gov.al, kordinatori@drejtesia.gov.al, mob: +355(0) 6921 66334 Adresa postare: Petrit IMERAJ, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, Sheshi Skënderbej 1001, Tiranë.