Lajmet e fundit

Nis sot (BioNNA), Baza e të Dhënave Kombëtare të Biodiversitetit për Shqipërinë!

Nis sot (BioNNA), Baza e të Dhënave Kombëtare të  Biodiversitetit për Shqipërinë!

TIRANË, 21 Tetor, – Të dhënat kombëtare për biodiversitetin janë tashmë të vlefshme përmes faqes së internetit “Rrjeti Kombëtar i Biodiversitetit të Shqipërisë” (BioNNA). Ky është një hap i rëndësishëm drejt përgatitjes së Shqipërisë për Natura 2000, duke siguruar që të dhënat e biodiversitetit të jenë të mbledhura sipas protokolleve standarde, të ruajtura ndër vite dhe në dispozicion të komunitetit shkencor, vendimmarrësve dhe planifikuesve, eko-turistëve dhe publikut të gjerë. Në këtë prezantim të pranishëm ishin Zv.Ministri i Mjedisit Kledi Xhaxhiu, Drejtori i AKZM-së, Zamir Dedej, Drejtoresha e Biodiversitetit dhe Zonave të Mbrojtura, pranë Ministrisë së Mjedisit, Klodjana Marika si dhe të tjerë përfaqësues të organizmave ndërkombëtare në vendin tonë dhe ekspert të fushës. “Deri tani ne nuk kemi patur një sistem dixhital të hedhjes së të dhënave të biodiversitetit. Kjo, jo vetëm për shkak të mungesës së burimeve financiare, por dhe mungesës së vizionit dhe një strategjie afatgjat. Organizimi i duhur i bazës së të dhënave të biodiversitetit dhe sigurimi i aksesit në të është e një rëndësie të madhe, pasi do të ndikoj drejt për drejt në hartimin e politikave dhe strategjive, vlerësimeve strategjike dhe identifikimin e prioriteteve, si në nivel kombëtar dhe në atë global“, tha Zv.Ministri i Mjedisit, Kledi Xhaxhiu.

“Të dhëna mbi florën dhe faunën e egër në vendin tonë ka, por janë mbledhur në mënyrë sporadike dhe jo sipas protokolleve standarde. Tashmë, pas vendosjes së dy moratoriumeve, ai i pyjeve dhe gjuetisë, presim një pasurim të bidiversitetit dhe shtim të faunës së egër, por për grumbullimin e këtyre të dhënave, duhet ngritur një sistem elektronik dhe ky është sistemi BioNNA. Ndërkohë janë Rangers-at tanë që do të mbledhin në terren të dhënat dhe puna do të nis me trajnimin e tyre për njohjen e metodave dhe standardeve“, tha Drejtori i AKZM-së, Zamir Dedej.

Ndërsa Shqipëria zotëron një trashëgimi të pasur biodiversiteti, të dhënat përkatëse të biodiversitetit në formë digjitale janë ende të kufizuara. Me futjen e BioNNA situata do të ndryshojë tashmë, pasi ajo do të sigurojë organizimin e duhur të të dhënave të biodiversitetit dhe të aksesit të tyre. "Duke organizuar të dhënat përkatëse përmes BioNNA ne do të kontribojmë në hartimin e politikaveve dhe strategjive, vlerësimeve strategjike dhe identifikimit të prioriteteve të ndërhyrjes, si në nivel global ashtu edhe ne atë kombëtar", tha Andrea Ghiurghi, menaxher projekti të ECARO të IUCN së.

Kjo bazë të dhënash është realizuar në bashkëpunim të ngushtë me Agjencinë Kombëtare për Zonat e MbrojturaAKZM) dhe Ministrinë e Mjedisit (MM) me qëllim sigurimin e një qëndrueshmërie afatgjatë të mbledhjes së të dhënave dhe analizave të biodiversitetit në Shqipëri. Kjo është një nga rezultatet e projektit të IUCN-së "Mbështetje institucionale për menaxhimin e zonave të mbrojtura në Shqipëri" financuar nga Bashkëpunimi Italian për Zhvillim. Kjo bazë të dhënash do të kontribuojë ne sinergji me  projektin e BE,  NaturAL, një nga objektivat e të cilit është fillimi i procesit për krijimin e rrjetit të Natura 2000.

Për më shumë informacion:

Andrea Ghiurghi, IUCN ECARO’s  Menaxher projekti, E: andrea.ghiurghi@iucn.org

Aleksandra Nikodinovic, IUCN ECARO, E: aleksandra.nikodinovic@iucn.org

Shënime për editorin:

Informacion rreth projektit:

Titulli: Mbështetja institucionale për menaxhimin e zonave të mbrojtura në Shqipëri

Shqipëria është një vend i pasur me diversitet biologjik dhe mbi një e treta e territorit të saj është e mbuluar me pyjet-vendbanimi i ujqerve, arinjve, rrëqebullit, derrit te egër dhe shumë llojeve të tjera te faunes se eger.

Megjithëse rrethuar nga pasuritë natyrore, shumë njerëz në Shqipëri luftojnë për të bërë me te miren per te veten e tyre. Një nga planet tashme të mire avancuara është shfrytezimi I  parqeve kombëtare të vendit dhe zonave të tjera të mbrojtura ne mbeshtetje te nevojave te popullsise, si dhe te vete natyrës. Bashkepunimi Italian për Zhvillim është duke bashkëpunuar me Unionin Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës (IUCN) për të promovuar qasje të reja për menaxhimin e zonave të mbrojtura, për të treguar një gamë të gjerë të përfitimeve që komunitetet lokale dhe më gjerë do të mund të gëzojnë nga ekosistemet e mire ruajtura dhe mirë-funksionale . Projekti ka për qëllim të përfshijë në mënyrë aktive popullsinë lokale dhe influencimin e tyre ne të ardhmen e zonave të mbrojtura te  Velipojës dhe Shebenik-Jabllanicës, te trajnoje zyrtaret  në menaxhimin e zonave të mbrojtura dhe te rrise ndergjegjesimin për të ndihmuar qeveritë lokale dhe kombëtare për të shfrytëzuar më mirë potencialin natyror të këtyre zonave. Aktivitetet janë të mbështetura nga dy anëtarët e IUCN në Shqipëri: Instituti për Ruajtjen e Natyrës të Shqipërisë (INCA) dhe Shoqata per Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Mjedisit Natyror në Shqipëri (PPNEA).

ëebsite i projektit: www.iucn.org/projectalbania

Broshura "Për një të ardhme të qëndrueshme"

https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/doënloads/albania_brochure_eng_31_05_2012_ëeb_1.pdf

Rreth Agjencisë Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim (AICS)

Në njëzet vitet e fundit, Shqipëria ka ndërmarrë një rrugë të rëndësishëm drejt stabilizimit politik dhe ekonomik, konsolidimin e institucioneve demokratike dhe rritje progresive ekonomike. Bazuar ne  këtë zhvillim politik dhe ekonomik, Kooperacioni Italian ka riformuluar programin e saj, duke synuar në këtë mënyrë kryesisht të mbështesi procesin e integrimit të Shqipërisë ne BE si dhe identifikimin e prioriteteve dhe strategjive për miratimin dhe zbatimin e acquis communautaire, sikurse thuhet në Protokollin e Ri te bashkepunimit dhe Zhvillimit  Italo-Shqiptare, 2014-2016. Për të nxitur zhvillimin social dhe ekonomik, Italia miraton një qasje multi-sektorial, zbatimin e projekteve që prekin disa fusha të ndërhyrjes. Bashkëpunimi italian aplikon si marevshjet dypalshe ashtu edhe ato shume palshe , mbështet në të njëjtën kohë projektet e OJQ-ve  dhe bashkëpunimin e decentralizuar. Agjencia italiane për Bashkëpunimin dhe  Zhvillim (AICS) siguron koordinimin e përgjithshëm, menaxhimin, monitorimin dhe raportimin e projektit. Ofron mbështetje teknike për aktivitetet dhe promovon koordinimin dhe sinergjitë me partnerët institucionalë dhe ndërkombëtarë shqiptare në këtë fushë.

www.italcoopalbania.org

Rreth IUCN

IUCN është një Union anëtarësimi unike i përbërë si nga organizata  qeveritare ashtu edhe ato të shoqërisë civile. Ajo ofron i organizatave publike, private dhe jo-qeveritare njohuritë dhe mjetet që mundësojnë ne te njejten kohe progresin njerezor, zhvillimin ekonomik dhe mbrojtjen e natyrës. Krijuar në vitin 1948, IUCN tani është rrjeti mjedisor më i madh dhe më i shumellojshem ne bote botë, i cili mbledh njohurite, burimet e 1300 organizatave anëtare dhe 15.000 ekspertë. Ai është një ofrues kryesor i të dhënave të ruajtjes, vlerësimit dhe analiza. Anëtarësimi i saj i gjerë mundëson IUCN për të mbushur rolin e inkubatorit dhe besuar e praktikave më të mira, mjetet dhe standardet ndërkombëtare. IUCN ofron njëhapësirë ​​neutrale ku aktorë të ndryshëm, duke përfshirë qeveritë, OJQ-të, shkencëtarët, bizneset, komunitetet lokale, organizatat popujve indigjenë dhe të tjerët mund të punojnë së bashku për të krijuar dhe zbatuar zgjidhje për sfidat e mjedisit dhe për të arritur një zhvillim të qëndrueshëm. Duke punuar me shumë partnerë dhe përkrahës, IUCN zbaton një portofol të madh dhe të ndryshme të projekteve të konservimit në të gjithë botën. Duke kombinuar shkencën e fundit me njohuritë tradicionale të komuniteteve lokale, këto projekte të punojnë për të rikthyer humbjen e habitatit, rivendosjen e ekosistemeve dhe për të përmirësuar mirëqenien e njerëzve. Si një partner i projektit të Natyrës IUCN ofron mbështetje teknike në lidhje me zonat e mbrojtura, ngritjen e kapaciteteve, shikimit dhe komunikimit.

www.iucn.org/ecaro

Kush është AKZM

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, e krijuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Vendimi. Nr. 102, datë 4.2.2015, ka për qëllim menaxhimin, mbrojtjen, zhvillimin, zgjerimin dhe funksionimin e sipërfaqeve të zonave të mbrojtura në vendin tonë, që përbëjnë sot rreth 16% të territorit të Shqipërisë. AKZM menaxhon rrjetin e zonave të mbrojtura dhe rrjetet e tjera natyrore si Natura2000 sipas planeve të menaxhimit të hartuara. AKZM monitoron dhe inventarizon florën dhe faunën në këto zona, si dhe një aspekt shumë i rëndësishëm është gjenerimi i të ardhurave nga shërbimet ndaj të tjerëve. AKZM do t’i përdorë këto të ardhura për të investuar në po këto zona. Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura ka një staf prej 274 persona, nga të cilët 20 në zyrën qendrore dhe 254 në Administrata Rajonale të Zonave të Mbrojtura.

www.akzm.gov.al

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Norbert Jokl KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay