AKZM

Turizmi i Qëndrueshëm në Zonat e Mbrojtura të Shqipërisë – Një gur i çmuar për zhvillimin ekonomik dhe mbrojtjen e natyrës

Turizmi i Qëndrueshëm në Zonat e Mbrojtura të Shqipërisë – Një gur i çmuar për zhvillimin ekonomik dhe mbrojtjen e natyrës

Shkodër, 29 shtator 2016-Zonat e Mbrojtura kanë një potencial të jashtëzakonshëm për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm – një factor kyç në përmirësimin e situatës social-ekonomike të komuniteteve vendore si dhe kontribuojnë për mbrojtjen e biodiversitetit. Ky është një ndër mesazhet e e Konferencës 2-ditore mbi “Zhvillimi i Turizmit në Zonat e Mbrojtura” që zhvillohet në Shkodër në datat 29 - 30 shtator 2016, organizuar nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura (AKZM) me mbështetjen e projektit të financuar nga BE-ja, NaturAL. Përfaqësues të qeverisë vendore, OJF-ve, komunitetit të biznesit që operon në zonat e mbrojtura, dhe pjesmarrës të tjerë kanë rënë dakord që zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit në zonat e mbrojtura duhet të fillojë me plane menaxhimi te rregullta, infrastrukturën e turizmit dhe ngritjen e kapaciteteve për shërbime përkthimi dhe menaxhimin e vizitorëve nëpërmjet një bashkëpunimi të ngushtë ndërmjet autoriteteve për zonat e mbrojtura, komuniteteve lokale, dhe operatorëve turistike.  Ky eveniment përbën një mundësi unike për operatorët turistikë në Shqipëri që të takohen me partnerët potencialë të te eko-turizmit vendor, për të mësuar më shumë rreth ofertave dhe kërkesave të tyre, si edhe për të vlerësuar mundësitë e investimeve potenciale në zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit. Në ditën e parë të konferencës u hap panairi për turizmin i titulluar “Të njohim zonat e mbrojtura”, i cili u fokusua në praktikat më të mira të Sektorit Privat (me apo pa mbështetjen e projekteve dhe OJF-ve), ose të Administratës Rajonale për Zonat e Mbrojtura (ARZM). Iniciativat për turizmin dhe produktet që ofrojnë zonat e mbrojtura të Shqipërisë u prezantuan në panair dhe u promovuan potencialet për zhvillimin e qëndrueshëm social-ekonomik të këtyre zonave. Konferenca do të mbyllet në datën 30 Shtator me ceremoninë e hapjes së Qendrës për Vizitorët në Velipojë e cila nxjerr në pah një sinergji të rëndësishmë dhe koordinim ndërmjet donatorëve ndërkombëtarë. Duke synuar mbështetjen për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit në Zonën e Mbrojtur të Lumit Buna, promovimin e vlerave të Parkut dhe ofrimin e një hapësire për edukimin e të rinjve, qendra e vjetër e informacionit në Velipojë u rehabilitua nga projekti “Mbështetje Institucionale për Menaxhimin e Zonave të Mbrojtura” (MIMZM) i financuar nga Kopeacioni Italian për Zhvillim.  AKZM dhe menaxherët e Parkut do të marin përsipër mirëmbajtjen e qendrës dhe do të sigurojnë përdorimin sa më efikas të saj në të ardhmen.

SHËNIM:

Rreth projektit

Emri i plotë i projektit NaturAL është “Forcimi i Kapaciteteve Kombëtare për Ruajtjen e Natyrës – Përgatitja për Rrjetin Natura 2000”. Ai financohet nga Bashkimi Evropian dhe synon të ndalojë humbjen e biodiversitetit nëpërmjet përmirësimit të menaxhimit të Zonave të Mbrojtura në Shqipëri. NaturAL zbatohet nga Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim (AICS), Unioni Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës (IUCN) dhe Shoqëria Botanike Italiane (SBI).

Projekti po mbështet zbatimin e të paktën pesë planeve ekzistuese të menaxhimit në zonat e mbrojtura në Shqipëri, të përzgjedhura si zona prioritare: Liqeni i Shkodrës; Korab-Koritnik; Divjaka-Karavasta; Mali i Tomorrit; dhe Bredhi i Hotovës-Dangëlli si dhe ndërhyrjen në 5 zona dytësore: Lumi Buna-Velipojë; Mali i Dajtit; Shebenik-Jabllanica; Vjosa – Narta; dhe Llogara.

www.natura.al

Mbi Agjencinë Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim

Në 20 vitet e fundit, Shqipëria ka ndërmarë hapa të rëndësishëm përpara drejt stabilizimit social-ekonomik, konsolidimit të institucioneve demokratike dhe rritjes ekonomike në mënyrë progresive.  Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim e cila e ka ndjekur këtë rrugëtim synon të mbështesë procesin e Integrimit të vendit në Bashkimin Evropian dhe të identifikojë prioritetet dhe strategjitë për abatimin e acquis communautaire, sikundër parashkohet në protokollin e ri të Zhvillimit Itali-Shqipëri 2014-2016. Për të forcuar bashkëpunimin social-ekonomik, Italia po adopton një qasje ndërsektoriale duke zbatuar projekte në shumë fusha. Zyra Italiane për Bashkëpunim zbaton marëveshje dypalëshe dhe shumëpalëshe duke ofruar mbështetje edhe për projektet e organizatave jo fitimprurëse dhe bashkëpunimin e decentralizuar.

www.italcoopalbania.org

Rreth IUCN, Unioni Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës

IUCN është një bashkim unik i qeverisë dhe organizatave të shoqërisë civile. Ajo u ofron organizatave private, publike dhe jo-qeveritare njohuritë dhe mjetet e nevojshme që bëjnë të mundur zhvillimin njerëzor, zhvillimin ekonomik dhe mbrojtjen e natyrës në mënyrë harmonike. E themeluar në vitin 1948, IUCN është tashmë rrjeti më i madh dhe i shumëllojshëm mjedisor me 1,300 organizata anëtare dhe rreth 15,000 ekspertë. Eshtë lider në fushën e të dhënave, procesimit dhe analizave të tyre. Anëtarët e tij bëjnë të mundur që IUCN të përmbushë rolin si inkubator i besueshëm i praktikave më të mira të mjeteve dhe standarteve ndërkombëtare. IUCN siguron një hapësirë neutrale ku akorët e shumëllojshëm përfshirë qeveritë, OJF-të, shkencëtarët, biznesin, komunitetet vendore, organizatat dhe të tjerë që punojnë së bashku për të gjetur zgjidhje për sfidat e mjedisit që sigurojnë zhvillim të qëndrueshëm. Puna me shumë partnerë i mundëson IUCN një numër të konsiderueshëm projektesh në mbarë botën. Duke kombinuar arritjet më të fundit të shkencës me njohuritë tradicionale të komuniteteve vendore këto projekte bëjnë të mundur rikuperimin e mjediseve të dëmtuara, rimëkëmbjen e ekosistemeve dhe mirëqënien e njerëzve.

www.iucn.org

https://twitter.com/IUCN/

Rreth Shoqërisë Botanike Italiane (SBI)

Shoqata Botanike Italiane (SBI) është një organizatë jo-fitimprurëse e themeluar në Firence më 1888, origjina e së cilës ka qenë Shoqëria Botanikë e Firences, shoqata më e vjetër botanike  në botë. SBI ka qenë përgjegjëse për Ministrinë Italiane të Mjedisit që prej 1996 përmes projektit “BioItaly” që parapërgatiti krijimin e Rrjetit Kombëtar Natura 2000, i cili identifikoi speciet e listuara në Habitatet Evropiane dhe Direktivën e Shpendëve si dhe zonat e rëndësisë së veçantë dhe Zonat e Mbrojtura në nivel kombëtar. Në 2013 (SBI) u caktua nga Ministria Italiane e Mjedisit për të analizuar situatën e habitateve Natura 2000 në Itali. SBI po koordinon një ekip ekspertësh (botanistësh, zoologësh dhe GIS) prej institutioneve kryesore italiane shkencore dhe universitetet.

www.societabotanicaitaliana.it

Rreth Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura (AKZM) dhe Agjencive Rajonale të Zonave të Mbrojtura

E themeluar në 2015, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura është përgjegjëse për menaxhimin, mbrojtjen, zhvillimin, zgjerimin dhe funksionimin e sipërfaqeve të zonave të mbrojtura në vendin tonë, që përbëjnë sot rreth 16% të territorit të Shqipërisë. AKZM dhe AdZM kanë detura dhe përgjegjësi sipas legjislacionit mjedisor dhe Ministrisë përgjegjëse për zonat e mbrojtura dhe më kryesoret janë:

 (a) menaxhimi i zonave të mbrojtura dhe habitateve sipas ligjeve kombëtare dhe konventave e marrëveshjeve ndërkombëtare; 

(b) promovimi dhe shpërndarja e informacionit, edukimi për mjedisin dhe rritja e ndërgjegjësimit për zonat e mbrojtura

(c) zhvillimi i qëndrueshëm i aktivitetit ekonomik brenda zonave të mbrojtura.

akzm.gov.al

Konkurrrim me ide kreative, në kuadër të Ecapital Culture 2016

Konkurrrim me ide kreative, në kuadër të Ecapital Culture 2016

I/e nderuar

Në kuadër të procesit të bashkëpunimit të vendeve të përfshira në Strategjinë e Bashkimit Evropian për Makrorajonin Adriatiko-Jonian ( EUSAIR) dhe prioriteteve në kuadër të Shtyllës së Katërt “Turizmi I Qëndrueshëm”, inkurajojmë institucionet që ju përfaqësoni dhe gjithë partnerët tuaj, të bëhen pjesë e konkurrimit me ide kreative dhe inovative të iniciativës së mëposhtme.

Afati për të aplikuar është deri në datën 15 Shtator 2016.

 

Suksese !

"Ruajtja e Ago-biodiversitetit në Shqipërinë rurale"(CABRA)

"Ruajtja e Ago-biodiversitetit në Shqipërinë rurale"(CABRA) 

 

Financuar:           Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ)

Rajoni i projektit:             Alpet Veriore, Shqipëri

Kohëzgjatja:                       2012-2017

 

Financuar nga Ministria per Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim dhe zbatuar nga Deutsche Gesellschaft

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, projekti "Ruajtja e Ago-biodiversitetit në Shqipërinë

rurale"(CABRA) synon të ndalë humbjen e biodiversitetit dhe të rrisë larminë e specieve vendase të

kafshëve e bimëve. Që kjo të realizohet me sukses, njerëzit duhet të njohin vlerat dhe përfitimet e tyre.

Kjo vlen sidomos në rastin e zonave të varfra rurale, ku shumë prej banorëve kanë lënë shtëpitë, pasi

nuk shihnin asnjë perspektivë ekonomike. Nëse këto fusha të nxisnin të ardhura më të mëdha dhe nëse

të drejtat e pronësisë dhe përdorimit të burimeve natyrore do të forcoheshin, ka shumë të ngjarë që

biodiversiteti do ishte më i mbrojtur. Për rrjedhojë dhe në funksion të rritjes së vlerës së përgjithshme të

rajonit, CABRA po promovon turizmin e qëndrueshëm malor, bujqësinë dhe biznese të tjera, që krijojnë

përfitime ekonomike e mjedisore.

CABRA vepron në nivel kombëtar, rajonal e lokal. Ajo forcon kompetencat e njësive të qeverisjes vendore dhe administratave në të gjitha këto nivele. Sidoqoftë ky projekt nuk kërkon të vendosë për njerëzit, por bashkë me ta. Kjo është arsyeja që CABRA zbaton një qasje qeverisëse, e cila përfshin një shumësi aktorësh.

Vjen për fëmijët revista “Hapat e Gjelbër”

Vjen për fëmijët revista “Hapat e Gjelbër”

Edukimi mjedisor në Shqipëri vjen si domosdoshmëri e formimit të qytetarëve të rinj me atë pjesë të edukimit të munguar. Dikur i pranishëm me produkte periodike, sot thjesht i përqëndruar në nivelin e organizimeve pikësore. Për të sjellë traditën e revistave që nuk i kanë munguar fëmijëve të dikurshëm, revista “HAPAT E GJELBËR” do të vijë çdo tre muaj, për të informuar fëmijët e moshave 10 – 13 vjeç dhe këdo i cili do të dijë më shumë për vlerat natyrore të Zonave të Mbrojtura, llojet e veçanta, dhe shumë kuriozitete.

Publikimi i revistës u arrit me mbështetjen e Projektit NaturAL, financuar nga BE dhe partnerëve Ministria e Mjedisit, AKZM, IUCN. Këtë revistë e gjeni pranë çdo AdZM-je në Shqipëri si dhe mund ta shkarkoni në faqen e web-it www.natura.al

http://www.natura.al/page.php?lang=al&section=publications 

AKZM dhe AdZM, vizitë pune në Çeki

AKZM dhe AdZM, vizitë pune në Çeki

Një grup drejtuesish dhe punonjësish nga AKZM dhe AdZM-të e rretheve po zhvillojnë një vizitë pune në Çeki. Në tetor të vitit 2015, dy drejtuesit: të Agjencisë Kombëtare e Zonave të Mbrojtura në Shqipëri (NAPA AL) dhe Agjencisë për Ruajtjen e Natyrës të Republikës Çeke (NCA CR), nënshkruan një Memorandum të Bashkëpunimit (MOC). Pas takimit të parë të mbajtur në Shqipëri, dy institucionet vendosën për të zhvilluar dhe për të nënshkruar një Plan Veprimi, i cili do të shoqëronte marrveshjen.

Siç u përmend në marrveshje, AKZM dhe ARNÇ do të zhvillojnë procedura dhe projekte për shkëmbimin e rregullt të informacionit mbi ruajtjen e natyrës dhe mbrojtjen e peizazhit, komunikimin, edukimin dhe ndërgjegjësimin e publikut në fushat prioritare:

(A) Ngritja e sistemeve të përshtatshme të informacionit për përpunimin e të dhënave të biodiversitetit dhe menaxhimit;

(B) Shkëmbimi i të dhënave teknike dhe vënia e informacionit në dispozicion të publikut;

(C) Identifikimi izonave të rëndësishme, në bazë të Konventës së Bernit, rrjetit Emerald si dhe Naturës2000;

(D) Monitorimi, inventari, analiza e të dhënave dhe përpunimi;

(E) Menaxhimi i zonave të mbrojtura (ZM) duke përfshirë dokumente strategjike (planet e menaxhimit), zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm dhe përdorimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore.

Të dy institucionet kanë rënë dakord për zhvillimin e projekteve të përbashkëta me interes për të dy vendet, organizimi i aktiviteteve të përbashkëta për të ndarë përvojën mes dy Agjencive, procesi i ndërtimit të kapaciteteve me qëllim rritjen e kapaciteteve njerëzore në institucionet shqiptare. Gjithashtu, do të bashkëpunojmë në zhvillimin e bazës së të dhënave për llojet dhe habitatet.

Menaxher i Pavarur i Projektit për zbatimin e një Qendre për Shpëtimin e arinjve në Shqipëri

Kerkohet Menaxher i Pavarur i Projektit për zbatimin e një Qendre për Shpëtimin e arinjve në Shqipëri

FOUR PAWS International është një organizatë ndërkombëtare e cila kujdeset për mirëqenien e kafshëve. Ajo është me seli në Vjenë si dhe ka disa zyra dhe projektesh në mbarë botën. FOUR PAWS synon të mbështesë qeverinë shqiptare në ndërtimin e një qendre shpëtimi për arinjtë keqtrajtuar në Shqipëri. Përveç çështjes së shëndetit të kafshëve, projekti do të fokusohet në edukimin për mirëqenien e kafshëve, natyrës dhe mbrojtjen e mjedisit. FOUR PAWS është duke kërkuar për një konsulent për të menaxhuar zbatimin e projektit në bashkëpunim të ngushtë me qeverinë shqiptare. Konsulenti do të ketë një kontratë pune për rreth 10 deri në 20 orë në javë (duke filluar mundësisht nga 15 korrik 2016).

 

Free lanced Project Manager
for implementation of a Bear Rescue Center in Albania
FOUR PAWS (VIER PFOTEN) International is an international animal welfare organization headquartered in Vienna with several offices and projects around the world. FOUR PAWS intends to support the Albanian government in building a rescue center for mistreated bears from Albania. Beside the animal welfare issue the project will also focus on education for animal welfare, nature and environmental protection.
FOUR PAWS is looking for a consultant to manage the implementation of the project in close cooperation with the Albanian government on honorary contract for around 10 to 20 hours per week (starting preferably from July 15th 2016).
The project manager should
 Coordinate the implementation of the project according to the objectives and standards of FOUR PAWS
 Support the responsible department of the Albanian Ministry of Environment with the creation of a sanctuary concept and all necessary documents for financial application
 Liaise and build up a network with local and regional authorities and other stakeholders
 Define the budget, financial expenditures and incomes of the investment and running business
 Support Ministry with creation of a Fundraising strategy and the application for (external) sponsorship
 Hosting international delegation of FOUR PAWS and related stakeholders in Albania
 Establish contacts with bear owners and support rescue actions
 If necessary act as contact person for Albanian media in close consultation with FOUR PAWS
Key requirements
 University studies and/or longstanding professional experience preferably in business economics or law
 Excellent communication, organizational and administration skills
 Very good skills & expertise in negotiation and lobbying with private and public institutions
 Very good written and spoken English
 Computer literacy (Internet, MS Office requested, MS Project welcome)
 Driving license
 Personal identification with animal welfare nature & conservation topics
Please send your comprehensive application documents (CV, resume, references) via E-Mail to Ms. Ulrike Wüstner, ulrike.wuestner@vier-pfoten.org

Mundesi trajnimi per punonjesit e Zonave te Mbrojtura

 

Capacity building is at the core of our work in the Federation. EUROPARC members can benefit from several opportunities developed by the Directorate and the Federation sections: join an annual training seminar organised in Siggen, participate in the severalworkshops organised during our Annual Conference, or even benefit from the numerous tools we provide to our members, like the Communications Toolkit, specially designed toimprove communication skills of Natura 2000 managers.

Despite the opportunities within the Federation and EUROPARC sections, there are some interesting opportunities for improving your skills in different fields. EUROPARC Federation curated for you 5 interesting trainings, from governance of protected areas, to management tools, geospatial software and certified training for guides. And there is even a discount for EUROPARC members in a special training in Spain!

 

 

http://www.europarc.org/news/2016/05/training-opportunities-for-protected-areas-staff/?platform=hootsuite

Konkurs fotografie Wiki Loves Earth 2016 in Albania

Konkurs fotografie Wiki Loves Earth 2016 in Albania 

Wiki Loves Earth është një konkurs ndërkombëtar fotografik rreth zonave të mbrojtura natyrore. Këtë vit, për herë të parë, këtij konkursi i bashkohet edhe Shqipëria. Ngjarja do të zhvillohet nga data 1-30 qershor 2016 dhe organizohet nga anëtarët e grupit Wikimedians of Albanian Language User Group.Qëllimi i Wiki Loves Earth Albania është dokumentimi i trashëgimisë natyrore në Shqipëri, si dhe mbledhja e sa më shumë fotove cilësore të zonave të mbrojtura në Shqipëri për t'i përdorur më pas ato në Wikipedian në gjuhen shqipe, në Wikipedia në gjuhë të tjera, në projekte të tjera të Wikimedias dhe kudo tjetër.

Si mund të marr pjesë në konkurs?

Çdokush, pavarësisht nga mosha apo kombësia mund të marrë pjesë në konkursin e Wiki Loves

Earth Albania, duke pasur parasysh rregullat e mëposhtme:

 • Duhet të jeni të regjistruar në Wikimedia Commons

  Nëse keni një llogari në Wikipedia ose në ndonjë projekt tjetër të Wikimedias, nuk është e nevojshme të regjistroheni, pasi mund të përdorni atë llogari edhe në Commons. Në të kundërt, mund të regjistroheni shumë thjesht këtuMos harroni të jepni emailin tuaj gjatë regjistrimit, pasi mund t'na nevojitet për t'ju kontaktuar në rast se shpalleni fitues.

 • Fotot duhet të jenë bërë nga ju

  Fotot që janë bërë nga të tjerët (edhe nëse keni leje nga ata) nuk do të pranohen.

 • Fotot duhet të jenë të zonave të mbrojtura në Shqipëri që gjenden në listën zyrtare të miratuar nga Ministria e Mjedisit

  Fotot jashtë kësaj liste nuk do të jenë pjesë e konkursit.

 • Fotot duhet të ngarkohen nga data 1 qershor deri në datën 30 qershor

  Fotot e ngarkuara përpara kësaj date nuk do të jenë pjesë e konkursit dhe përjashtohen nga e drejta për të fituar çmime. Nuk është e thënë që fotot duhet të jenë bërë gjatë kësaj periudhe, ju mund të përdorni edhe foto që keni bërë vite më parë, mjafton që ato të ngarkohen në periudhën e caktuar.

 • Fotot duhet të jepen nën një licencë të lirë

  Wikimedia Commons pranon vetëm foto që jepen nën një licence të lirë. Nëse dëshironi që fotoja juaj të mos përdoret nga të tjerët pa lejen tuaj, atëherë mos e ngarkoni atë në Commons.

 • Fotoja duhet të jetë të paktën 2 MP

 

Organizatorët

Juria

Së shpjeti.

Çmimet

Së shpejti.

Lista

Pyetje dhe përgjigje

 • Ka ndonjë kufizim mbi numrin e fotove që mund të ngarkoj?
Jo, mund të ngarkoni sa foto të doni. Megjithatë, ne ju këshillojmë të ngarkoni fotot tuaja më të mira dhe më cilësore për të rritur mundësinë për të fituar.
 • A mund të përdor Photoshop ose ndonjë program të ngjashëm për të redaktuar fotot përpara se t'i ngarkoj?
Po, sigurisht. Fotot mund të redaktohen duke përdorur çfarëdo lloj programi. Por ju lutemi shmangeni dëshirën për t'i redaktuar fotot tej mase, ky është një konkurs fotografik jo konkurs mbi përpunimin e fotove me kompjuter.
 • Sa duhet të jetë madhësia e fotos?
Ju lutemi ngarkoni foto sa më të mëdha të jetë e mundur dhe mos i zvogëloni ato. Gjithashtu bëni kujdes që fotot të jenë të paktën 2 megapiksel, përndryshe nuk do të pranohen.
 • A mund ta redaktoj Wikipedian vetë dhe të shtoj foton time në një artikull?
Po, do të ishim të lumtur! Kur fotoja juaj ngarkohet në Commons, ajo mund të ripërdoret shumë thjesht në Wikipedia thjesht duke shtuar një lidhje.
 • Unë nuk jam fotografi më i mirë në botë. I doni prapëseprapë fotot e mia?
Po, ju lutemi! Edhe nëse mendoni se nuk do të fitoni ndonjë çmim, ju mund të ndjeni kënaqësi duke ditur se ju me foton tuaj po ndihmoni të dokumentoni trashëgiminë natyrore të Shqipërisë, po ndihmoni brezat e ardhshëm ta përdorin lirisht foton tuaj, si dhe po ndihmoni një komunitet gjithnjë e në rritje (Wikipedian), i cili beson se çdokush duhet të ketë lirinë të marrë dije falas.
 • Zonat janë shumë të mëdha. Si ta di se cilën pjesë të fotografoj?
Fotot më të mira janë ato foto që kapin një pjesë të madhe të zonës. Ju mund të fotografoni edhe ndonjë specie të rrallë (kafshë, bimë, etj.) që rritet në atë zonë, por duhet të tregoni se në cilën zonë është bërë fotoja, pasi mund të jetë e vështirë të dallohet.
 • Çfarë duhet të bëj nëse një zonë ka një tarifë hyrjeje?
Ne nuk po ju detyrojmë të shkoni dhe të bëni foto në këto zona, por nëse i vizitoni këto zona për qejfin tuaj, atëherë ne ju këshillojmë të bëni sa më shumë foto aty.

https://commons.m.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Earth_2016_in_Albania

Dita Botërore e Mjedisit, Ministri Koka apel studentëve dhe qytetarëve për të ruajtur mjedisin

Dita Botërore e Mjedisit, Ministri Koka apel studentëve dhe qytetarëve për të ruajtur mjedisin


Ministri Koka:  Dita Botërore e Mjedisit, iniciativë globale në mbrojtje të faunës së egër.


Ministri Koka:  Shqipëria  angazhim për këtë nismë  me moratoriumin e gjuetisë e shumë nisma të tjera ligjore.


Ministri Koka: Ndjeshmëri ndaj mjedisit u kërkohet të gjitha institucioneve si edhe qytetarëve

 AKZM me studentët kontratë bazuar në ligjin e vullnetarizmit për monitorimin e faunës së egër.

                    

Në kuadër të Ditës Botërore të Mjedisit, Ministri i Mjedisit, Z. Lefter Koka zhvilloi një takim me studentë që do të përfshihen vullnetarisht në monitorimin e florës dhe faunës së egër në vendin tonë.

Takimi u zhvillua në tendën e Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura të vendosur në sheshin Nënë Tereza në kuadër të aktivitetit Terra Madre Balkanik.

Pasi u njoh me studentët e parë si vullnetarë,  ministri Koka  theksoi se Ministria e Mjedisit ka punuar nga njëra anë për plotësimin dhe rishikimin e kuadrit ligjor kombëtar në linjë me zhvillimet ndërkombëtare dhe Konventat e natyrës dhe nga ana tjetër për zbatimin në praktikë të kuadrit ligjor dhe monitorimin e faunës së egër. 

“Të gjithë vendet e globit në këtë ditë  kanë një sfidë të përbashkët, mbrojtjen e faunës së egër . Edhe Shqipëria  është pjesë e këtij angazhimi duke marrë marrë masa njëra nga të cilat vendosja e moratoriumit të gjuetisë tashmë edhe për pesë vite të tjera pas rezultateve të sukseshme të moratoriumit të parë.  Një tjetër sfidë e madhe janë edhe ndryshimet klimatike ku Shqipëria  tashmë ka marrë angazhimet e saj për të reduktuar emetimin e gazeve serrë. Ndonëse ne jemi një vend me një industri jo shumë të zhvilluar por nga ana tjetër jemi një vend që kemi relativisht ajër të ndotur mbi mesataran e BE, ndaj kërkohet një angazhim i përbashkët i bashkive në vend sidomos atyre që kanë më shumë zhvillim urban, me Ministrinë e Mjedisit dhe Minstrinë e Energjitikës për të pasur një lëndë djegëse sa më cilësore.

Një tjetër element shumë i rëndësishëm është edhe shtimi i sipërfaqeve të gjelbërta. Është një kontribut direkt për shëndetin e qytetarëve por nga ana tjetër ndikon ndjeshëm tek erozioni  gjithashtu nje fenomen i rëndësishëm në nivel global.  Ndaj qeveria shqiptare po kërkon të bëjë  shumë gjatë këtyre 3e viteve në fushën e mjedisit  por ajo që është e rëndësishme është edhe përfshirja në këtë nisme të përbashket edhe e qytetarëve shqiptarë , studenteve pra ndjeshmëria ndaj mjedisit të mos jetë vetëm tek institucionet shtetërore por edhe në tërësi. Jam i bindur se ne do të mundemi të gjithë së bashku të kthejmë vendin tonë të pasur me ujëra, të pasur rme vijë bregdetare, me sipërfaqe malore që të bëhen të vizitueshme dhe të ndikojnë pozitivisht në ekonominë e vendit.  U bëj  apel të gjithë qytetarëve shqiptarë që të japin kontributin e tyre për të ardhmen e vendit tonë” – përfundoi mesazhin e tij  ministri Koka.

Duke folur me studentët mbi projektin e monitorimit, Ministri Koka u shpreh se në bazë të ligjit të vullnetarizmit  studentët do të mund të kenë kontratë me Agjencinë Kombëtare Zonave të Mbrojtura (AKZM).

Page 6 of 18

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay