Rreth Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura

akzm

MIRË SE VINI NË FAQEN ZYRTARE TË AKZM

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, e krijuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Vendimi. Nr. 102, datë 4.2.2015, ka për qëllim menaxhimin, mbrojtjen, zhvillimin, zgjerimin dhe funksionimin e sipërfaqeve të zonave të mbrojtura në vendin tonë, që përbëjnë sot rreth 16% të territorit të Shqipërisë. AKZM menaxhon rrjetin e zonave të mbrojtura dhe rrjetet e tjera natyrore si Natura2000 sipas planeve të menaxhimit të hartuara. AKZM monitoron dhe inventarizon florën dhe faunën në këto zona, si dhe një aspekt shumë i rëndësishëm është gjenerimi i të ardhurave nga shërbimet ndaj të tjerëve. AKZM do t’i përdorë këto të ardhura për të investuar në po këto zona. Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura ka një staf prej 224 persona, nga të cilët 20 në zyrën qendrore dhe 204 në Administrata Rajonale të Zonave të Mbrojtura 

Menaxhon rrjetin e zonave të mbrojtura.

Harton dhe zbaton planet e menaxhimit për zonat e mbrojtura.

Propozon ndryshime dhe përmirësime të kuadrit ligjor e nënligjor për menaxhimin e ZM.


 FOKUSI YNË

Fokusi kryesor i AKZM është ruajtja dhe zhvillimi i zonave të mbrojtura dhe i natyrës në Shqipëri. 

1. AKZM-ja e shtrin veprimtarinë në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, sipas rrjetit të zonave të mbrojtura të miratuara dhe atyre që parashikohen të miratohen në të ardhmen.

2. AKZM-ja dhe AdZM-të kanë detyra dhe përgjegjësi të ngarkuara nga legjislacioni mjedisor në fuqi dhe nga ministria përgjegjëse për zonat e mbrojtura, por ndër më kryesoret janë:

a) Menaxhojnë rrjetin e zonave të mbrojtura, habitateve dhe llojeve natyrore e gjysmënatyrore me interes të ruajtjes, sipas ligjeve kombëtare dhe konventave e marrëveshjeve ndërkombëtare, nëpërmjet: 

· mbështetjes së ministrisë përgjegjëse për zonat e mbrojtura për hartimin dhe zbatimin e politikave, strategjive e programeve të qeverisë në fushën e zonave të mbrojtura dhe ruajtjes së natyrës;

· hartimit dhe zbatimit të planeve të menaxhimit për zonat e mbrojtura;

· hartimit dhe zbatimit të planeve të veprimit për habitatet dhe llojet me interes ruajtjeje;

· mbikëqyrjes së veprimtarive në zonat e mbrojtura dhe sigurimit të pajtueshmërisë së tyre në përputhje me kërkesat e këtij ligji dhe aktet të e tjera ligjore e nënligjore në fuqi;

· propozimit të ndryshimeve dhe përmirësimit të kuadrit ligjor e nënligjor për menaxhimin e integruar të rrjetit të zonave të mbrojtura;

· përcaktimit të rregullave të brendshme të veprimit për administratat e zonave të mbrojtura;

· monitorimit të zbatimit me përpikëri të instrumenteve të planifikimit e zhvillimit të territorit, të miratuara nga autoritetet qendrore dhe vendore në zonat e mbrojtura;

· kontrollit të aktiviteteve që përdorin burimet natyrore brenda rrjetit të zonave të mbrojtura;

· bashkëpunimit me organet përkatëse për zbatimin e aktiviteteve ndërkufitare që lidhen me ruajtjen, zhvillimin dhe monitorimin e rrjetit të zonave të mbrojtura.

b) Promovojnë dhe mbështetin grumbullimin dhe shpërndarjen e informacionit, edukimin mjedisor dhe ndërgjegjësimin e publikut për zonat e mbrojtura, nëpërmjet:

· krijimit dhe përditësimit të bazës së të dhënave për zonat e mbrojtura dhe të rrjetit ekologjik të vendit; 

· bashkërendimit të punës për hartimin e programeve dhe ngritjen e rrjetit të monitorimit për biodiversitetin dhe rrjetin e zonave të mbrojtura bashkë me strukturat e Ministrisë së Mjedisit;

· grumbullimit të informacioneve dhe kryerjes së monitorimit në zonat e mbrojtura për gjendjen e biodiversitetit, habitateve, popullatave të llojeve të florës e faunës së egër dhe ekosistemeve natyrore, në bashkëpunim me institucionet e specializuara;

· promovimit të vlerave të zonave të mbrojtura dhe administrimit e funksionimit të qendrave të pritjes dhe informimit të vizitorëve;

· krijimit dhe mirëmbajtjes së shërbimeve e informacioneve për vizitorët në zonat e mbrojtura;

· kontributit në informimin, konsultimin dhe sigurimin e aksesit të publikut gjatë hartimit dhe zbatimit të politikave e strategjive të lidhura me menaxhimin e integruar të rrjetit të zonave të mbrojtura e të biodiversitetit.

c) Mbështetin zhvillimin e aktiviteteve të qëndrueshme ekonomike brenda zonave të mbrojtura, nëpërmjet:

· promovimit të pjesëmarrjes aktive të aktorëve në menaxhimin e zonave të mbrojtura;

· kontrollit për zbatimin e rregulloreve dhe kritereve për përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore në zonat e mbrojtura; 

· kryerjes së aktiviteteve të tjera me interes publik në bazë të dispozitave ligjore dhe akteve të tjera ligjore në fuqi;

· monitorimit e respektimit të kritereve ligjore për kryerjen e veprimtarive ekonomike që zhvillohen brenda territorit të zonave të mbrojtura;

· lajmërimit të organeve shtetërore kompetente në rastet kur vërehen shkelje administrative, veprime a mosveprime në kundërshtim me ligjin, duke u propozuar organeve përkatëse  marrjen e masave ndaj personave përgjegjës, sipas legjislacionit në fuqi;

· administrimit të pasurive të paluajtshme shtetërore dhe publike, të cilat i kalohen në përgjegjësi administrimi, në përputhje me rregullat e përcaktuara nga legjislacioni shqiptar në fuqi.

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay