Lajmet e fundit

Projekti LASPEH "Speciet dhe Habitati e Adriatikut të ulët"

Projekti LASPEH "Speciet dhe Habitati e Adriatikut të ulët"

Projekti LASPEH "Speciet dhe Habitati e Adriatikut të ulët" financohet nga Programi Interreg IPA CBC Itali-Shqipëri Mali i Zi. Projekti, i financuar nga Aneksi 3 i prioriteteve- Mbrojtja e Mjedisit, menaxhimi i rriskut dhe strategjia e karbonit të ulët - me një buxhet rreth 500,000.00 €, synon të promovojë dhe mbështesë mbrojtjen e biodiversitetit për zvogëlimin e tkurrjes së diversitetit biologjik në rajonin e Adriatikut të ulët.

Vëmendje e veçantë do t'i kushtohet specieve të mbrojtura nga Direktivat 92/43 / EEC dhe 79/409 / EEC, tipike të këtyre eko-rajoneve dhe / ose të kërcënuara nga variacionet mjedisore, të shkaktuara nga ndryshimet klimatike dhe menaxhimi i gabuar. Projekti do të krijojë një rrjet organizatash për ruajtjen dhe përmirësimin e vendeve të Natura 2000 duke shkëmbyer praktikat më të mira dhe duke zhvilluar një strategji të përbashkët transnacionale për ruajtjen e specieve dhe habitateve të përbashkëta.

Konsorciumi i Menaxhimit të Parkut Natyror Rajonal "Dunat bregdetare nga Torre Canne në Torre San Leonardo" është përfituesi kryesor i këtij projekti në bashkëpunim me një Partner Shqiptar (Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura) me partnerin tjetër të Malit të Zi (Ndërmarrja Publike e Parqeve Kombëtare të Malit të Zi) dhe tre partnerë italianë (Bordi Menaxhues i Rezervave Natyrore Rajonale të Bregu lindor të  Tarantos, Komuna e Ugento dhe Komuna e Guardiaregisë).

OBJEKTIVI

Objektivi kryesor i LASPEH është trajtimi i humbjes së biodiversitetit duke përcaktuar një strategji të përbashkët për ruajtjen e trashëgimisë natyrore dhe peizazhit në zonën e Adriatikut të ulët, me prioritet mbrojtjen e specieve tipike të këtyre eko-rajoneve, tw kërcënuara nga variacionet mjedisore të shkaktuara nga ndryshimet klimatike dhe menaxhimi i gabuar.

Rezultatet

  • LASPEH do të zbatojë një program gjithëpërfshirës të aktiviteteve ndërkufitare. Midis tyre:
  • Strategjia e Përbashkët Transnacionale për menaxhimin e specieve prioritare në zonat e Natura 2000;
  • Planet e konservimit në zonat e prekura;
  • Veprimet pilot të konservimit të fokusuara në habitatet / speciet e përzgjedhura;
  • Fushata ndërgjegjësimi për palët e interesuara

Kohëzgjatja e Projektit: 15.04.2018 – 14.04.2020 (24 muaj)

Buxheti total: € 504.490,10 EUR (IPA bashkëfinancim 85%)

Website i programit: www.italy-albania-montenegro.eu

Website i projektit: http://www.italy-albania-montenegro.eu/laspeh

Faqja në Facebook e projektit: https://www.facebook.com/LASPEHproject

You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCY_Z5lY8qP3gvJë199BBA2ë

Për më tepër informacion: info@akzm.gov.al

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay