AKZM

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, e krijuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Vendimi. Nr. 102, datë 4.2.2015, ka për qëllim menaxhimin, mbrojtjen, zhvillimin, zgjerimin dhe funksionimin e sipërfaqeve të zonave të mbrojtura në vendin tonë, që përbëjnë sot rreth 18 % të territorit të Shqipërisë. AKZM menaxhon rrjetin e zonave të mbrojtura dhe rrjetet e tjera natyrore si Natura2000 sipas planeve të menaxhimit të hartuara. AKZM monitoron dhe inventarizon florën dhe faunën në këto zona, si dhe një aspekt shumë i rëndësishëm është gjenerimi i të ardhurave nga shërbimet ndaj të tjerëve. AKZM do t’i përdorë këto të ardhura për të investuar në po këto zona. Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura ka një staf prej 274 persona, nga të cilët 20 në zyrën qendrore dhe 254 në Administrata Rajonale të Zonave të Mbrojtura.

Menaxhon rrjetin e zonave të mbrojtura.

Harton dhe zbaton planet e menaxhimit për zonat e mbrojtura.

Propozon ndryshime dhe përmirësime të kuadrit ligjor e nënligjor për menaxhimin e ZM.


 FOKUSI YNË

Fokusi kryesor i AKZM është ruajtja dhe zhvillimi i zonave të mbrojtura dhe i natyrës në Shqipëri. 

1. AKZM-ja e shtrin veprimtarinë në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, sipas rrjetit të zonave të mbrojtura të miratuara dhe atyre që parashikohen të miratohen në të ardhmen.

2. AKZM-ja dhe AdZM-të kanë detyra dhe përgjegjësi të ngarkuara nga legjislacioni mjedisor në fuqi dhe nga ministria përgjegjëse për zonat e mbrojtura, por ndër më kryesoret janë:

a) Menaxhojnë rrjetin e zonave të mbrojtura, habitateve dhe llojeve natyrore e gjysmënatyrore me interes të ruajtjes, sipas ligjeve kombëtare dhe konventave e marrëveshjeve ndërkombëtare, nëpërmjet: 

· mbështetjes së ministrisë përgjegjëse për zonat e mbrojtura për hartimin dhe zbatimin e politikave, strategjive e programeve të qeverisë në fushën e zonave të mbrojtura dhe ruajtjes së natyrës;

· hartimit dhe zbatimit të planeve të menaxhimit për zonat e mbrojtura;

· hartimit dhe zbatimit të planeve të veprimit për habitatet dhe llojet me interes ruajtjeje;

· mbikëqyrjes së veprimtarive në zonat e mbrojtura dhe sigurimit të pajtueshmërisë së tyre në përputhje me kërkesat e këtij ligji dhe aktet të e tjera ligjore e nënligjore në fuqi;

· propozimit të ndryshimeve dhe përmirësimit të kuadrit ligjor e nënligjor për menaxhimin e integruar të rrjetit të zonave të mbrojtura;

· përcaktimit të rregullave të brendshme të veprimit për administratat e zonave të mbrojtura;

· monitorimit të zbatimit me përpikëri të instrumenteve të planifikimit e zhvillimit të territorit, të miratuara nga autoritetet qendrore dhe vendore në zonat e mbrojtura;

· kontrollit të aktiviteteve që përdorin burimet natyrore brenda rrjetit të zonave të mbrojtura;

· bashkëpunimit me organet përkatëse për zbatimin e aktiviteteve ndërkufitare që lidhen me ruajtjen, zhvillimin dhe monitorimin e rrjetit të zonave të mbrojtura.

b) Promovojnë dhe mbështetin grumbullimin dhe shpërndarjen e informacionit, edukimin mjedisor dhe ndërgjegjësimin e publikut për zonat e mbrojtura, nëpërmjet:

· krijimit dhe përditësimit të bazës së të dhënave për zonat e mbrojtura dhe të rrjetit ekologjik të vendit; 

· bashkërendimit të punës për hartimin e programeve dhe ngritjen e rrjetit të monitorimit për biodiversitetin dhe rrjetin e zonave të mbrojtura bashkë me strukturat e Ministrisë së Mjedisit;

· grumbullimit të informacioneve dhe kryerjes së monitorimit në zonat e mbrojtura për gjendjen e biodiversitetit, habitateve, popullatave të llojeve të florës e faunës së egër dhe ekosistemeve natyrore, në bashkëpunim me institucionet e specializuara;

· promovimit të vlerave të zonave të mbrojtura dhe administrimit e funksionimit të qendrave të pritjes dhe informimit të vizitorëve;

· krijimit dhe mirëmbajtjes së shërbimeve e informacioneve për vizitorët në zonat e mbrojtura;

· kontributit në informimin, konsultimin dhe sigurimin e aksesit të publikut gjatë hartimit dhe zbatimit të politikave e strategjive të lidhura me menaxhimin e integruar të rrjetit të zonave të mbrojtura e të biodiversitetit.

c) Mbështetin zhvillimin e aktiviteteve të qëndrueshme ekonomike brenda zonave të mbrojtura, nëpërmjet:

· promovimit të pjesëmarrjes aktive të aktorëve në menaxhimin e zonave të mbrojtura;

· kontrollit për zbatimin e rregulloreve dhe kritereve për përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore në zonat e mbrojtura; 

· kryerjes së aktiviteteve të tjera me interes publik në bazë të dispozitave ligjore dhe akteve të tjera ligjore në fuqi;

· monitorimit e respektimit të kritereve ligjore për kryerjen e veprimtarive ekonomike që zhvillohen brenda territorit të zonave të mbrojtura;

· lajmërimit të organeve shtetërore kompetente në rastet kur vërehen shkelje administrative, veprime a mosveprime në kundërshtim me ligjin, duke u propozuar organeve përkatëse  marrjen e masave ndaj personave përgjegjës, sipas legjislacionit në fuqi;

· administrimit të pasurive të paluajtshme shtetërore dhe publike, të cilat i kalohen në përgjegjësi administrimi, në përputhje me rregullat e përcaktuara nga legjislacioni shqiptar në fuqi.


MISIONI I AKZM

AKZM menaxhon rrjetin e zonave të mbrojtura dhe rrjetet e tjera natyrore si Natura2000 sipas planeve të menaxhimit të hartuara. AKZM monitoron dhe inventarizon florën dhe faunën në këto zona, si dhe një aspekt shumë i rëndësishëm është gjenerimi i të ardhurave nga shërbimet ndaj të tjerëve.

IMG 1679
drilon
4
5

VIZIONI:   Zonat e Mbrojtura në Shqipëri kthehen në territore për ruajtjen e natyrës dhe biodiversitetit, duke promovuar vlerat turistike/rekreative, kulturore, gastronomike, estetike, pejsazhistike, shëndetësore, shpirtërore, etj., në shërbim të zhvillimit të qëndrueshëm me ndikim pozitiv të komuniteteve lokale dhe rritjes së mirëqënies së tyre.

QELLIMI:   Qellimi kryesor i punës së AKZM do të jetë kthimi në identitet i zonave të mbrojtura sipas kërkesave dhe standarteve ndërkombëtare dhe eksperiencës së vendeve Europiane, duke ruajtur dhe përdoruar në mënyrë të qëndrueshme burimet natyrore në to

MENAXHIMI:  Menaxhimi dhe Administrimi i zonave të mbrojtura do të jetë shtylla kryesore dhe më e rëndësishme e punes se AKZM. Ne synojme te krijojme nje rrejt efikas adminitratash lokale në të gjithë Shqipërinë të cilat funksion parësor do të kenë mirënaxhimin e resurseve aktuale dhe zhvillimin e metejshem te tyre NDERGJEGJESIMI:   AKZM synon te zhvilloje nje komunikim të fuqishëm me popullatën, për ta bërë sa më shumë pjese e një koncepti të ri me moton “Të vizitojmë një park, jo të hamë një drekë në një zonë të bukur”


OBJEKTIVAT E AKZM

Objektivat kryesorë të programit janë:

  • Për dy vitet e ardhshme sistemi i zonave të mbrojtura të menaxhohet dhe administrohet nga stafi i AKZM dhe Administratës së ZM-ve (AdZM);
  • Te ngrihet një sistem menaxhimi financiar të zonave të mbrojtura, përfshirë edhe aprovimin e një fondi të veçantë për to, me kontributin e të ardhurave nga zonat, donatorët dhe buxhetit të institucionit;
  • Vlërësimi i sipërfaqeve të zonave të mbrojtura në vend, duke shtuar dhe rivlerësuar sipërfaqet egzistuese;
  • Ngritja e kapaciteteve të stafit për menaxhimin e zonave duke futur elementë të rinj që lidhen me komunikimin, edukimin dhe bashkepunimin me aktorët e tjerë në zonë.  

Objektivat e programit për periudhen 4 vjeçare (2015 – 2019) do të ketë tre shtylla kryesore ku do të mbështetet për tu zbatuar dhe monitoruar ecurinë e tij.

Menaxhimi/Administrimi i zonave të mbrojtura

Do të jetë shtylla kryesore dhe më e rëndësishme, për të qënë edhe treguesi i AKZM. Në këtë kontekst hapi i parë lidhet me stafin që do të punojë në këtë institucion, si në qëndër edhe në rrethe, por suksesi i punës do të lidhet me praninë e tyre në zonën e mbrojtur ku do të jenë edhe zyrat. Pa një administratë të përkushtuar, punonjës të trajnuar dhe të motivuar, me infrastrukturën e nevojshme, do të jetë e vështirë të matet puna e AKZM-se e Administratës dhe ndoshta në dhjetëvjeçarët e ardhshëm trashëgimia natyrore e Shqipërisë rrezikon të shkatërrohet. Kjo parashikon edhe hartimin e nje ligji te ri për ZM-të dhe plotësimi i paketës ligjore, që do të garantoje edhe fuqizimin dhe zbatimin e ligjishmërisë nga ana e stafit te “Rangers-ve” (rojet mjedisore).

Rishikimi i mekanizmit financiar

Që stafi të punojë siç duhet ka nevojë për tu mbështetur me burime të përshtatshme financiare dhe infrastrukturore e nevojshme. Kjo do të fillojë me inventarizimin e pasurisë infrastrukturore (ndërtesa, investime të kryera, mjete, paisje, etj.) për ti bërë ato me efektive, vlerësimi i mënyrave së vjeljes së të ardhurave nga aktivitetet të pranishem në këto zona dhe zbatimi i tyre në forma dhe mënyra të ndryshme, rritja e kontakteve dhe kërkesës për mbështetjes financiare nga projektet e donatorëve por duke rritur efikasitetin e projekteve, etj. Së fundmi do të tentohet të ngrihet një fond i veçantë për Zonat e Mbrojtura si një mundësi më e mirë për të rritur mbështetjen për mirëmenaxhimin e tyre.

Strategji komunikimi dhe ndërgjegjësimi

Si çdo sipërmarrje e re ka nevojë për një komunikim të fuqishëm me popullatën, për ta bërë sa më shumë pjese e një koncepti të ri me moton “Të vizitojmë një park, jo të hamë një drekë në një zonë të bukur”. Proçesi do të pasurohet me elementë edukativ duke rritur funksionin dhe ndikimin e zonave të mbrojtura; do të funksionojë një faqe e re interneti me elementë të rinj dhe do ketë prezencë në rrjetet socile. Do të shfrytëzohen festat dhe mundësitë lokale për të promovuar vlerën dhe pjesmarrjen e publikut, por edhe bashkepunimin me sistemin e shkollave nëpër rrethe.

Dobësitë, mangësitë, mundësitë e reformimit, problematikat dhe zgjidhjet kanë kohë që janë diskutuar me përfaqësuesit e Ministrisë së Mjedisit, me ekspertë vendas e të huaj nga disa organizata kryesore ndërkombëtare (WWF, IUCN, GIZ, KfW, etj), kryesisht kjo gjatë vitit 2014. Gjithë palët kanë rënë dakort se proçesi i ristrukturimit, përmirësimit, fuqizimit dhe realizimit të një administrate efikase të zonave të mbrojtura në Shqipëri kërkon përfshirjen në mënyrë vërtet aktive të palëve të shumta të interesuara, administratave, institucioneve, OJF-ve dhe të publikut. Kjo do të jetë filozofia e punës në të ardhmen.